Prace badawczo-rozwojowe
nad językiem naturalnym mówionym w spółce Selidor
cel
Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego przeprowadzenie rezerwacji u lekarza, fryzjera czy mechanika w sposób możliwe pozbawiony wszelkich barier – za pomocą mowy. Projekt badawczy ma sprawdzić, czy połączenie systemów ASR, głębokiej analizy języka i inteligentnego sterowania dialogiem jest możliwe do zrealizowania w języku polskim, w czasie rzeczywistym i z wysoką efektywnością.
planowane efekty
Oszczędności dla przedsiębiorców (personel nie musi odbierać telefonów, brak pomyłek, zmniejszenie liczby nieusprawiedliwionych nieobecności klientów); Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego (łatwiejszy dostęp dla osób niepełnosprawnych i mających problem z obsługą komputera); Łatwy dostęp do możliwości, których wcześniej nie było („znajdź pierwszy termin u dowolnego kardiologa”)
szczegóły
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie numer RPMA.01.02.00-14-b405/18-00
całkowita wartość
5 667 745,70 PLN
wysokość
dofinansowania
4 384 231,20 PLN
wcześniejsze projekty